G.S.Science, Arts & Commerce College, Khamgaon
Vidarbha Shikshan Prasarak Mandal's

Reaccredited by NAAC with Snowgrade CGPA (3.08)

Snow 

Affiliated to
Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati.
College code : 301
Course Outcome, Program Specific Outcome and Program Outcome of BA Program
Program codeProgram NameCourse codeCourse NameYear of introductionCourse OutcomeProgram Specific OutcomeProgram Outcome
BABA, English1S ENGCompulsory English2010-11To get the students to familiar with English language grammar. The intended Program outcome of Compulsory English is to enable our Students (of rural and semi-urban areas with poor linguistic backwards and skill) to develop the basic skill of reading, writing and listening and to improve their communication skill in an importance global link language.To develop the interest and awareness about the language, culture and civilisation of our society.  He should be in a position to render his services to the society and earn his livlihood
2S ENGCompulsory English2010-11To get the students to familiar with English language grammar. 
BA II ENGCompulsory English2017-18Main emphasis has been given on oral communication and written communication
BA III ENGCompulsory English2017-18To enhance high degree of proficiency and excellent communication skill in English to better the chances for student’s employability.
BA, English Literature1S ELTEnglish Literature2010-11Keeping in mind the increasing importance of English language and English literature for career purposes student’s mind should be clear from any psychological phobia.As far as literature   is concerned students studding ELT  (English literature) are exposed to text that cover varies of topics which help them of improve their command of languages as to develop interest in literature. As portaradnate level, students actaintance with representative literature txt of various periods widen and deeper their apperceptions of structure and languages
2S ELTEnglish Literature2017-18Keeping in mind the increasing importance of English language and English literature for career purposes student’s mind should be clear from any psychological phobia.
BA II  ELTEnglish literature2017-18Emphasis must be given on their ability to understand language as well as literature. To make them able to write down Notice, Agenda, Minutes and E-mail
BA III ELTEnglish literature2010-11Immortal literary figure in annals of English Literature must be introduced to students and its relevance in present time should be illustrated. Drama, poetry and novel plays vital role to develop students personality. Hence, their curiosity must be awakened towards these sections so that their all-round development may be possible.
BA, Marathi1S MARCompulsory Marathi2010-11भाषा आणि साहित्याची गोडी निर्माण करणे. समकालीन लेखक, कवी यांचा विचार प्रवाह समजतो. साहित्यातील विविध परंपराची ओळख होते. समाज, संस्कृती, साहित्य याबाबत चिंतन करणे. स्त्री-पुरुष समानता, पर्यावरण, अंधश्रध्दा, विविध सामाजिक समस्या, संताचे विचार इत्यादी बाबत सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित होतो.विद्यार्थ्यांना वैचारिक लेख कविता या वाङ्मयमय प्रकारची ओळक  व्हावी. व याच्या अध्यायनातून त्यांच्या  आंकत कृतीशीलता यावी मराठी लेखन विषयक नियम समजावे. त्यांना  मुद्रितशोधन करता यावे, हे अपेक्षित आहे.
2S MARCompulsory Marathi2017-18
BA II MARCompulsory Marathi2017-18आधुनिक काळातील साहित्य व साहित्यीकांची विचार प्रवृत्ती समजून घेणे. वैदर्भीय भाषा, तिची परंपरा लक्षात येते. धडे, कविता मधून लेखकांनी विविध विषयावर जे चिंतन मांडलेले आहे ते अवगत होते. धर्म, जीवन, संस्कृती, सामाजिक प्रश्न, भाषा याबाबत मूलगामी चिंतन करता येते.
BA III MARCompulsory Marathi2010-11वऱ्हाडी भाषेविषयीची माहिती होत असतांनाच विविध बोली विषयीचे ज्ञान होते. विदर्भाची ऐतिहासिक पार्श्वभुमीची माहिती व आजच्या  विदर्भाचा  इतिहास कळतो. विज्ञान व अंधश्रध्दा यांचे नाते स्पष्ट झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा समाजामध्ये अंधश्रध्दा बाजूला सारुन वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित होतो. संत वांड:मयाची विविध प्रकारची मुल्य जनमाणसात चांगल्या प्रकारे रुजविल्या जातील या दृष्टीने तो विचार प्रवन होतो.
BA, Marathi Literature1S MLTMarathi Literature2017-18मराठी साहित्य व संस्कृतीची, समृध्द परंपरेची ओळख होते. कवितेची विविध आशयसुत्रे, प्रेरणा, प्रवृत्ती, प्रवाह यांचे आकलन होते. प्रतिमा, प्रतिके, अलंकार, छंद, वृत्ते, रचनाप्रकार, भावबंध याचे उपयोजन कवितेत कसे करावे हे शिकते. भाषा, समाज, संस्कृती, लोकपरंपरा याची जाण होते.कादंबरी व कविता या वाङ्ममय प्रकारचे सूक्ष्म अध्ययन करता यावे  व्व्यक्तिचित्रण, टिपणे, रसग्रहण लिहता यावे साहित्यकृतीचे मूल्यमापण करता यावे या बाबी विद्यार्थ्यांना आकलन होईल हे अपेक्षित आहे. 
2S MLTMarathi Literature2017-18
BA II MLTMarathi Literature2010-11लिळा चरीत्रातून चक्रधर स्वामींचे चरीत्र अभ्यासून महानुभव पंथाच्या तत्वज्ञानाचा परिचय होतो. तत्कालीन समाजस्थितीवर प्रकाश टाकला जातो. ग्रामगितेमधून ग्रामशिक्षण, ग्रामसंघटन, ग्रामस्वच्छता, ग्रामआरोग्य इ. विषयीचा बोध होतो. भाषा आणि लोकजीवन, भाषेची प्रयोजने इ. विषयी माहिती मिळते.
BA III MLTMarathi Literature2010-11विविध देशाविषयीची, तिथल्या संस्कृतीविषयी, भाषेविषयी व आचार-विचार विषयी माहिती होते.  बेलदार समाजाचे विविध प्रश्न आणि समस्या याची उकल होते व त्यांच्या संस्कृतीचे ज्ञान प्राप्त होते. भाषेची निर्मीती कशी झाली, भाषा कशी बोलली जाते, भाषा निर्मीतीत कोणकोणते मुखावयव सहभागी होतात इ. विषयी माहिती मिळते. तसेच स्वप्न निर्मीती व तिची प्रक्रीया इ. चे ज्ञान मिळते.
BA, Hindi1S HIN“आस्था” हिंदी अनिवार्य 2017-18छात्रो को साहित्यीक ज्ञान मिले छात्रो का सामाजिक, संस्कृतीक, राजनैतीक विकास होstudents will be able to : 1. write a compare and contrast paragraph using vocabulary associated with the
language function. 2.Language difficulties in the skills of listening , reading , writing , speaking can be understood and solved.
3.Student learn communicate effectively in the Hindi language.
4.students will write a compare and contrast paragraph using vocabulary associated with the language function.
2S HIN“आस्था” हिंदी अनिवार्य 2017-18
BA II HINProse andd Poetry from the book 'Apurva'  and Grammer2010-11‍विकास हो. छात्रो को वैचारीक, ललित और काव्‍़य का ज्ञान हो. हिंदी की निर्मीती कैसी होनी चाहिए इसलिए साहित्‍़य का इतिहास वाचन हो. 
BA III HINProse andd Poetry from the book 'Abhivyakti'  and Grammer2010-11छात्रो को साहित्‍़य के लेखन कर्ता का परिचय हो. चिंतामणी निबंध के माध्‍़यम से भारत के साहित्‍़य का परिचय हो. करुक्षेत्र के माध्‍़यम से “महाभारत” महाकाव्‍़य का पुर्णत: ज्ञान हो. 
BA, Hindi Literature1S HLTअनुगुंज और चित्रलेखा 2017-18छात्रो की साहित्‍़य की तरफ रुची बढे व छात्रो का साहित्‍़य कि दृष्टी से विकास हो. Students get information about social relations among the people through stories to develop social
morals. Students get information about education system and they also promote to stop dowry
system and another problems in society by reading literature in Hindi language. course Student
know about hindi prachin kavita , also know modern poem it gives human value’s , social
commitment. These poems also promote students to develop sensitiveness and also Develop
humanity. Student know new compose like dairy and letter of renowned authors
1S HLTअनुगुंज और चित्रलेखा 2017-18
BA II HLTहिंदी साहित्‍़य का इतिहास 2010-11‍विकास हो. छात्रो को वैचारीक, ललित और काव्‍़य का ज्ञान हो. हिंदी की निर्मीती कैसी होनी चाहिए इसलिए साहित्‍़य का इतिहास वाचन हो. 
BA III HLTहिंदी साहित्‍़य का इतिहास 2010-11छात्रो को साहित्‍़य के लेखन कर्ता का परिचय हो. चिंतामणी निबंध के माध्‍़यम से भारत के साहित्‍़य का परिचय हो. करुक्षेत्र के माध्‍़यम से “महाभारत” महाकाव्‍़य का पुर्णत: ज्ञान हो. 
BA, Sanskrit1S  SNSProse from the book 'Sanskrit Sopan-I' and Quistionaire on Ramayana 2016-17संस्कृत भाषेची भीती दूर करणे व संस्कृत भाषेबद्दल जवळीक निर्माण करणे . संस्कृत भाषा मातृभाषेशी व भारतीय प्रादेशिक भाषांशी किती जवळची आहे याची खात्री पटणे. व्यावहारिक संस्कृत शब्दांची ओळख होणे. रामायणाचा परिचय होणे.
भयगंडदूर करून, संस्कृत वाचन तथा अर्धनिर्धारणाची सवयविकासित होऊन प्राचीन संस्कृत साहित्यिका च्या साहित्याचे वाचन मनानं होणे 
2S  SNSProse from the book 'Sanskrit Sopan-I' and Quistionaire on Mahabharata 2016-17भारतीय संस्कृतीची संस्कृत मधून ओळख होणे. संस्कृत भाषा व्यवहारात वापरणे किती सोयीचे आहे हे समजणे.संस्कृत वाक्यांचा अर्थ लावण्याची क्षमता विकसित होणे . महाभारताचा परिचय होणे.
3S  SNSProse from book sanskrit sopan II and questionnaire on sanskrit  kavya2017-18संस्कृत वा॒ङ्गमयातील विविधतेची ओळख होणे . आधुनिक विषयही संस्कृत मधून मांडता येतात हे समजणे. संस्कृत काव्यांचा परिचय होणे.
4S  SNSProse from book sanskrit sopan II and questionnaire on sanskrit  kavya2017-18संस्कृत वा॒ङ्गमयातील विविधतेची ओळख होणे . आधुनिक विषयही संस्कृत मधून मांडता येतात हे समजणे. संस्कृत काव्यांचा परिचय होणे.
5S  SNSProse from the book 'Sanskrit Sopan-III' and  questionnaire on sanskrit  Natak2018-19संस्कृतप्राचीनवा॒ङ्गमयाचीआधुनिककाळातीलउपयुक्ततासमजणे. संस्कृतभाषेचेवेगवेगळ्याकाळातीलस्वरूपसमजणे.संस्कृतनाटकांचापरिचयहोणे.
6S  SNSProse from the book 'Sanskrit Sopan-III' and   questionnaire on sanskrit  Natak2018-19संस्कृतप्राचीनवा॒ङ्गमयाचीआधुनिककाळातीलउपयुक्ततासमजणे. संस्कृतभाषेचेवेगवेगळ्याकाळातीलस्वरूपसमजणे.संस्कृतनाटकांचापरिचयहोणे.
BA, Sanskrit Literature1S SLTA Drama 'Swapnavasavdattam' and History Sanskrit Literautre2016-17नाट्य प्रकाराची ओळख होणे. भास कवीची शैली समजणे. Sanskrit साहित्यातील काही कवींची माहिती होणे.संस्कृतभाषेतील, साहित्यप्राप्ती रुची निर्माण होणे, विविध साहित्यप्रकारांच्या  अध्ययनाची शस्त्रशुद्ध शैली ज्ञान होणे तथा त्या साहित्यात वर्णित उच्चतम मानवीमूल्यांची जीवनात जोपासना होणे  
2S SLTSubhashit Sangrah 'Nitishatakam' and Mahakavya 'Tilakyashornavam and Sandnya Prakaran (Grammer)2016-17आधुनिक महाकाव्य व सुभाषितांचा अभ्यास. व्याकरणातील संज्ञांचा परिचय होणे
3S SLTMeghadutam
Purvamegh,
Swar sandhi ,
history of sanskrit literature.
2017-18कालिदासाच्या दुतकाव्याची ओळख होणे . स्वर संधी चा अभ्यास होणे.
संस्कृत साहित्याच्या इतिहासाची (संस्कृत काव्य ) ओळख होणे .
.
4S SLTMeghadutam Uttarmegh
kavya prakash 1 ullas,
history of sanskrit literature
2017-18कालिदासाच्या दुतकाव्याची ओळख होणे .
काव्यप्रकाश / साहित्य शास्त्राची ओळख होणे .
संस्कृत साहित्याच्या इतिहासाची (संस्कृत काव्य ) ओळख होणे .
5S SLTA Drama 'Abhigyanshakuntalam', and Halsandhi 2018-19कालिदासाच्या नाटकाची ओळख होणे. व्यंजन संधी चा अभ्यास होणे 
6S SLTKavyaprakash Alankar,
Harshcharitsar ,
Grantha parichya
2018-19संस्कृत गद्य प्रकारची ओळख होणे. बाणभट्ट कवी ची शैली समजणे.
काव्यप्रकाश / साहित्य शास्त्राची ओळख होणे. संस्कृत साहित्याच्या इतिहासाची ओळख होणे .
BA, UrduSem-IUrdu ودرُا Sem-I 2016-17ںیم ےراب ےک ظفلت تسرد روا رمارگ ، ماسقا یداینب یک نومضم ودرُا وک ںوملع بلاطودرا ںیم ںوملع بلاط
۔انارک فقاوےس ںوتاب یداینب یک نومضم
Sem-IIUrdu ودرُا Sem-II2016-17ںیم ےراب ےک ظفلت تسرد روا رمارگ ، ماسقا یداینب یک نومضم ودرُا وک ںوملع بلاط،ےنھڑپ ںیھنا روا انرک فقاو
ےورب وک ںوتیحلاص یناسحتسا روا یقیلخت، یلیخت ہدیشوپ ردنا ےک نا روا۔انارک فقاوتیحلاص ہدیشوپ روا ےنھکل
۔انلا راکںیم نا روا ۔انرک رگاجا وک
Sem-IIIUrdu ودرُا2017-18ںیم ےراب ےک ظفلت تسرد روا رمارگ ، ماسقا یداینب یک نومضم ودرُا وک ںوملع بلاطقوذ اک ےنھکل ریرحت یھچا
ےورب وک ںوتیحلاص یناسحتسا روا یقیلخت، یلیخت ہدیشوپ ردنا ےک نا روا۔انارک فقاو۔انرک ادیپ
رگاجا وک تیحلاص یک ےنھکل ےنھڑپ روا ےنرک رکف و روغ وک ںوملع بلاط ۔انلا راک
تیحلاص یک لایخ راہظا حیحص ںیم ںوملع بلاط۔انرک ادیپ یرادیب یک میلعت ںیم نا ۔انرک
۔انرک ادیپ قوش اک ہعلاطم و ہدہاشم روا رکف و روغ ۔انرک ادیپ
Sem_IVUrdu ودرُا2017-18ںیم ےراب ےک ظفلت تسرد روا رمارگ ، ماسقا یداینب یک نومضم ودرُا وک ںوملع بلاط
ےورب وک ںوتیحلاص یناسحتسا روا یقیلخت، یلیخت ہدیشوپ ردنا ےک نا روا۔انارک فقاو
رگاجا وک تیحلاص یک ےنھکل ےنھڑپ روا ےنرک رکف و روغ وک ںوملع بلاط ۔انلا راک
تیحلاص یک لایخ راہظا حیحص ںیم ںوملع بلاط۔انرک ادیپ یرادیب یک میلعت ںیم نا ۔انرک
۔انرک ادیپ قوش اک ہعلاطم و ہدہاشم روا رکف و روغ ۔انرک ادیپ
Sem-VUrdu ودرُا2019-20ںیم ےراب ےک ظفلت تسرد روا رمارگ ، ماسقا یداینب یک نومضم ودرُا وک ںوملع بلاط
ےورب وک ںوتیحلاص یناسحتسا روا یقیلخت، یلیخت ہدیشوپ ردنا ےک نا روا۔انارک فقاو
رگاجا وک تیحلاص یک ےنھکل ےنھڑپ روا ےنرک رکف و روغ وک ںوملع بلاط ۔انلا راک
تیحلاص یک لایخ راہظا حیحص ںیم ںوملع بلاط۔انرک ادیپ یرادیب یک میلعت ںیم نا ۔انرک
۔انرک ادیپ قوش اک ہعلاطم و ہدہاشم روا رکف و روغ ۔انرک ادیپ
Sem-VIUrdu ودرُا2019-20ںیم ےراب ےک ظفلت تسرد روا رمارگ ، ماسقا یداینب یک نومضم ودرُا وک ںوملع بلاط
ےورب وک ںوتیحلاص یناسحتسا روا یقیلخت، یلیخت ہدیشوپ ردنا ےک نا روا۔انارک فقاو
رگاجا وک تیحلاص یک ےنھکل ےنھڑپ روا ےنرک رکف و روغ وک ںوملع بلاط ۔انلا راک
تیحلاص یک لایخ راہظا حیحص ںیم ںوملع بلاط۔انرک ادیپ یرادیب یک میلعت ںیم نا ۔انرک
۔انرک ادیپ قوش اک ہعلاطم و ہدہاشم روا رکف و روغ ۔انرک ادیپ
BA, Urdu LiteratureULT Sem I Urdu Literature اُردو ادب2016-17ںیم نا روا ۔انرک رود فوخ یتایسفن اک بدا ودرُا ےس غامد روا نہذ ےک ںوملع بلاطبدا ودرا ںیم ںوملع بلاط
۔انرک ادیپ قوش و قوذ اک ےنھڑپ وک بداںیم ےراب ےک فانصا
ULT Sem IIاُردو ادبUrdu  Literature2016-17ںیم نا روا ۔انرک رود وک فوخ یتایسفن اک بدا ودرُا ےس غامد روا نہذ ےک ںوملع بلاط، ہناسفا ،لوان ۔انارک فراعتم
ادیپ قوش اک ہعلاطم و ہدہاشم روا رکف و روغ ۔انرک ادیپ قوش و قوذ اک ےنھڑپ وک بدارگید روا ،لزغ ،مظن ،ہمارڈ
۔انرکںیم ےراب ےک فانصا
ULT Sem-IIIUrdu Literature اُردو ادب2017-18تلااح یک نا ۔انارک وربور ےس تایصخش یبدا روہشم یک بداودرُا وک ںوملع بلاطانرک مہارف تامولعم یلیصفت
۔انرک وگتفگ ےس لیصفت ںیم ےراب ےک ںومانراک ےک نا روا یگدنز۔انرک ادیپ یپسچلد ںیم نا روا
ULT Sem-IVUrdu Literature  اُردو ادب2017-18یپسچلد ںیم فانصا رگید روا ہدیصق ،ہمارڈ ،لزغ، مظن ،ہناسفا ،لوان ںیم ںوملع بلاطروا ےنچوس ےک نا روا
۔انرک ہفاضا ںیم ملع ےک نا روا ۔انرک ادیپوک تیحلاص یک ےنھجمس
ULT SEM-Vاُردو ادب Urdu Literature 2019-20ںیم نا روا ۔انرک رود وک فوخ یتایسفن اک بدا ودرُا ےس غامد روا نہذ ےک ںوملع بلاط۔انرک رگاجا
ادیپ قوش اک ہعلاطم و ہدہاشم روا رکف و روغ ۔انرک ادیپ قوش و قوذ اک ےنھڑپ وک بدا
ںیم فانصا رگید روا ہدیصق ،ہمارڈ ،لزغ، مظن ،ہناسفا ،لوان ںیم ںوملع بلاط۔انرک
۔انرک ہفاضا ںیم ملع ےک نا روا ۔انرک ادیپ یپسچلد
ULT SEM-VIUrdu Literature اُردو ادب2019-20ںیم نا روا ۔انرک رود وک فوخ یتایسفن اک بدا ودرُا ےس غامد روا نہذ ےک ںوملع بلاط
ادیپ قوش اک ہعلاطم و ہدہاشم روا رکف و روغ ۔انرک ادیپ قوش و قوذ اک ےنھڑپ وک بدا
ںیم فانصا رگید روا ہدیصق ،ہمارڈ ،لزغ، مظن ،ہناسفا ،لوان ںیم ںوملع بلاط۔انرک
۔انرک ہفاضا ںیم ملع ےک نا روا ۔انرک ادیپ یپسچلد
BA, Persian Literature1S PLT1S Persian Literature2010-11Understand Persian Language and become able to translate Persian text in Urdu or their opted language.Student gains good knowledge of Persian language and literature. He becomes able to undersatnd and translate Persian classical and modern prose and poetry in Urdu language.
2S PLT2S Persian Literature2010-11Gain an overview of the history and development of classical and modern Persian Literature.
BA II PLTPart II Persian Literature2017-18Engage with classical Persian poetry and prose in its primary source.
BA III PLTPart III Persian Literature2017-18Develop an understanding of the rhetorical devices employed in classical Persian Literature. 
BA, History1S HISHistory of India From Earliest Times 1205 A.D2010-11इतिहास लेखनशास्त्र, प्राचीन भारतीय संस्कृती, प्राचीन धर्म, परकीय आक्रमणे (इराण, ग्रीक, कुशान, शक, पर्शीयण, हुण),  प्राचीन भारतीय राजवंश ( मौर्य, गुप्त, सातवाहन, वाकाहक, वर्धन),  प्राचीन कला व शिल्पकला ( गांधार कला व मथुरा कला)विद्याथ्यांना संकल्पना वेगवेगळया कालखंडातली तत्कालीन सर्वपारकरची माहिती मध्य युगीन भारताची संस्थे  इंग्रजयांचया गुलामगिरीत असताना त्यांचे झालेले शोधन व ऐतिहासिक झुंज राजक्रांतीमधून मिळालेली प्रेरण जगात झालेले महायुद्ध हुकूमशाही चा उदय तसेच युनोने जगात केलेली उतकृष्ट कामगिरी मागासलेल्या देशाकरिता केलेली कार्य इत्यादी बाबीचे ज्ञान प्राप्त होणे 
2S HISHistory of India From 1206 A.D. to 1525 A.D2010-11सलतनत कालखंड 1206 - 1526 AD प्रमुख राजवंश (गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुघलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश) मध्यकालीन धर्म (भक्ती चळवळ, वारकरी संप्रदाय, सुफी पंथ) मध्यकालीन सामाजिक स्थिती व स्त्रीयांचा दर्जा मध्यकालीन कला व शिल्पकला
BA II HISHistory of India From 1526 A.D. to 1947 A.D2017-18मुगलकालीन प्रशासन व मुगल राज्यकर्त्यांचा इतिहास ( बाबर, हुमायुन, अकबर जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब) मराठ्यांचे स्वातंत्र्ययुध्द, मराठा सत्तेच्या उदयाची कारणे. विदेशी सत्तेचे आगमन (पोर्तुगीज, इंग्रज, फ्रेंच, डच) इंग्रज मराठा युध्द (1, 2, 3) आणि 1857 चा उठाव.
BA III HISHistory of Modern Europe From 1780 A.D. to 1965 A.D2017-18युरोपचा इतिहास फ्रेंच राज्यक्रांती, नेपोलियनचा उदय, कैसर विल्यम पहिला (जर्मनीचे एकीकरण) चान्सलर बिस्मार्क, कैसर विल्यम व्दितीय, पहिले महायुध्द (व्हर्सायचा तह),राष्ट्रसंघ, हिटलर व मोसोलिनीचा उदय, दुसरे महायुध्द, जर्मनीचे विभाजन, शीतयुध्द, संयुक्तराष्ट्र संघटना (UNO), अलिप्तता चळवळ, नाटो-सिटो आणि वार्सा करार.
BA, Economics1S ECOMicro Economics2016-17CO.1. To introduce the basic concepts of micro economics.
CO.2. To analyses the elasticity of demand.
CO.3. To understand the demand theory and supply theory.
CO.4. To understand the price determination.
CO.5. To introduce Production cost and returns.
CO.6. To understand basic cost concept.
CO.7. To analysis the types of markets.
CO.8. To introduce theory of distribution.
PSO.1 Helps to understand the basic theories of economic growth and development.
PSO.2 Students will able to understand the working principles of Money market and Capital market.
PSO.3 Students should be able to develop knowledge about production, demand, market and pricing.
PSO.4 Students can know how to apply the knowledge from Economics in various sectors of society in order to solve various financial issues.
PSO.5 Able to understand the role of public and private sector in economic development.
PSO.6 Students should be able to develop knowledge about the role of International trade in economic development.
PSO.7 Develop, analyze and appraise developmental plan for sustainable development.
PSO.8 Students should be able to develop knowledge about monetary policy, fiscal policy and its implications in economy.
PSO.9 Develop professional entrepreneurial ability and skills.
2S ECOEconomy of Maharashtra2016-17CO.1. To study the geographical and economical features of Maharashtra.
CO.2. To understand the demographic features of Maharashtra.
CO.3. To get acquainted with the fertility, mortality and migration.
CO.4. To know the land utilization and cropping pattern in Maharashtra.
CO.5. To study the productivity of agriculture and land reform.
CO.6. To explain the industry and infrastructure in Maharashtra.
CO.7. To study the economy of Vidarbha region and its problems.
3S ECOMacro Economics2017-18CO.1. To introduce the basic concept of macro economics.
CO.2. To study the money and values of money.
CO.3. To understand the national income concept.
CO.4. To gives the idea about inflation and deflation.
CO.5. To understand the theories of consumption function.
CO.6. To gives an idea about how to make an saving and investment.
CO.7. To study the international trade.
4S ECOBanking and Finance2017-18CO.1. To provide knowledge about the banking system.
CO.2. To understand the commercial banking system.
CO.3. To studies central bank and its policies.
CO.4. To analyze the cooperative and NABARD.
CO.5. To study the IMF and World bank.
CO.6. To analyze the recent services in banking sector.
5S ECOIndian Economy2018-19CO.1. To study the key issues facing the Indian economy.
CO.2. To understand the new economic reforms.
CO.3. To understand the agricultural policy.
CO.4. To study the various industrial policies in India.
CO.5. To familiarize about India’s International trade.
CO.6. To gives an exposure about how development and environment interrelated.
6S ECODemography2018-19CO.1. To study the population growth and measurement of the population.
CO.2. To understand the basic population theories.
CO.3. To get acquainted with the fertility, mortality and migration.
CO.4. To comparative study of various census of India.
CO.5. To understand the structure of the population.
CO.6. To study the population policy in India.
BA, Political Science1S POLIndian Constitutional Provisions and Local Self Government2017-18विद्यार्थ्यांना भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये, उद्देश, मुलभूत अधिकार, राज्यनितीची मार्गदर्शक तत्त्वे, भारताची केंद्रस्थरावरील राजकीय व्यवस्थायाची माहिती मिळते.संविधानाचे अध्ययन होते जागतिक संघटनांचे व आधुनिक राजकीय संकल्पना संबंधी ज्ञान प्राप्त होते राजकिय विचारवंतांच्या संकल्पनांचे आकलन होते
2S POLIndian Constitutional Provisions and Local Self Government2017-18विद्यार्थ्यांना भारताची निवडणूक प्रक्रिया, राजकीय पक्ष, घटकराज्य व स्थानिक शासन, माहितीचा अधिकार याची माहिती मिळते. भारताच्या केंद्र व राज्य स्थरावरील संसदीय प्रक्रियेची माहिती मिळते.
3S POLInternational Relations-12018-19विद्यार्थ्यांना अमेरिका, इंग्लंड यांच्या संविधानाची आणि तेथील शासन व्यवस्थेची माहिती मिळते. त्यासोबत आंतरराष्ट्रीय संबंधाची माहिती मिळते
4S POLInternational Relations-22018-19संयुक्त राष्ट्र संघाची रचना व तिचे संबंधी कार्याची माहिती मिळते.
5S POLComparative Government in Politics2019-20नेतृत्व आरक्षण राष्ट्रवाद संप्रदाय वाद अशाप्रकारच्या राजकारणातील आधुनिक संकल्पना आणि धोरण संबंधीची विद्यार्थ्यांना माहिती मिळते पाश्चिमात्य आणि भारतीय  विचारवंतांच्या विविध संकल्पनांची विद्यार्थ्यांना माहिती मिळते.
6S POLConcepts of western & Indian Thinkers2019-20पाश्चिमात्य आणि भारतीय विचारवंतांच्या विविध संकल्पनांची विद्यार्थ्यांना माहिती मिळते. अरिस्टोटल, महात्मा गांधी, बेस्ट हॉट हॉट, डॉक्टर आंबेडकर, अब्राहम लिंकन, मेक वेली, स्वामी विवेकानंद , वि. दा. सावरकर, काल मार्क्स, पंडित नेहरू,  लोबिया, इस्टन, आलमंड, ऑस्टिन इत्यादी विचारवंतांच्या विचारांचे अध्ययन होते .
BA, Home Economics1S HECOFamily Resource Management and Interior Decoration विद्यार्थ्यांना गृहअर्थशास्त्र या विषयाची ओळख होते तसेच कुटूंबाकरीता चांगले व्यवस्थापन करु शकते. निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते. आंतरीक सजावटीबददलचे कौशल्य आत्मसात केले जाते व त्यामुळे  स्वयंरोजगारासाठी विद्यार्थ्यांना प्रेरीत केले जाते.गृहअर्थशात्र विषया अंतर्गत स्वायमरोजगारचे कार्य करता येते, तसेच इंटिरियर डेकोरेटोर म्हणून काम करू शकतात. आहार तज्ञ तसेच वीव्ध वयोगटातील व्यक्तीकरिता आहार आयोजनाचे कार्य करू शकतात. विस्तार-शिक्षण, सामाजिक उपक्रम, अंगणवाडी, बालवाडी, नर्सरी, पाळणाघर, शिशु कल्याण केंद्र, माता व बाल कल्याण केंद्र, समुपदेशनाचे कार्य  करण्या  करिता हा विषय उपयोगी होइल . स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत महिला व बाल कल्याण विभाग मध्ये नोकरीच्या संधी उपलब्ध होते.
2S HECOFamily Resource Management and Interior Decoration स्वयंरोजगारासाठी विद्यार्थ्यांना दिशा मिळते.स्वयंरोजगारासाठी शासकीय योजनेची माहिती मिळते. विद्यार्थीनींमध्ये पर्यावरण, जलसंवर्धन, कचऱ्याची विल्हेवाट या संदर्भात जागरुकता निर्माण होते. कठीण कार्य सोपे करण्याच्या पद्धती / तंत्रे अवगत होते. निवासी जागा निवडणे, जमीनीचा प्रकार, घराची रचना, स्वयंपाक घराची रचना उत्तमप्रकारे कशी करावी याबाबतचे ज्ञान प्राप्त होते.
BA II HECO Food Science and Nutritions. विद्यार्थ्यांना पोषण व आहार शास्त्राचे पायाभूत ज्ञान प्राप्त होते. अन्नघटक व त्याचे वर्गीकरण यांची माहिती होते. स्वत:करीता तसेच कुटूंबातील व्यक्तींकरीता समतोल आहाराचे आयोजन करु शकतात. उत्तम प्रकारे प्रांतीय आहार तसेच पोषक घटकयुक्त विविध पदार्थ तयार करु शकतात. उद्योजक कौशल्याकरीता प्रवृत्त होतात.
BA III HECOHuman Development (मानव विकास) मानव विकासाच्या पद्धती, संकल्पना विषयी विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडते. वर्तवणूकीच्या पद्धती व त्यापासून येणाऱ्या अडचणी विषयी माहिती मिळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उत्तम प्रकारे लहान मुलांची काळजी तसेच मातेची व बाळाची काळजी कशी घ्यावी याविषयीचे ज्ञान प्राप्त होते अनुवांशिकता व वातावरण यांचा संबंध व मानव विकास होत असतांना याचा परिणाम यांचे ज्ञान मिळते. चांगल्याप्रकारचे समुपदेशन करण्याचे कौशल्य विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होते. या विषयाअंर्तगत मुली पाळणाघर, शिशूमंदीर समुपदेशनकेंद्र चालवू शकतात.
BA, Philosophy1S PHILMoral Philosophy Will be able to understand
1. basic principles of Philosophy and core concepts of ethics and Inculcating importance of ethical values in human life.
2. the importance of psychological aspect in human conduct, regarding want, appetite, desire, wish, will, motive & intention.
3. various concepts of Hedonism, Cyrenicism, and Epicureanism.
"Students will be able to
1. Get insight into Philosophy in Vedas, Upanishads, Buddha and Jainism.
2. Implement Vedanta philosophy in day-to-day life for achieves Moksha.
3. Understand inference, laws of thoughts, definition & description.
4. Creating logical temperament in the society.
5. Understand & solve the logical problems with the use of truth table method.
2S PHILIndian & Western Ethics Will be able to understand
1. the concept of Purushartha and inculcation of the value of goal setting & its application in day-to-day life.
2. How to inculcate Sant Gadge Baba’s Humanism and ethics of Gita in every individual?
3. application of Buddhist ethics regarding Astang Marg and Nirvan in every human being for betterment of life.
4. Comprehension & imbibe Jaina’s ethics regarding Mahavrate & Triratne.
5. the objects of moral judgment and principle of ‘Good’ in Moral behavior.

BA II PHILHistory of Indian and Western Philosophy Students will be able to
1. Get insight into Vedic philosophy and various aspects of Upanishads.
2. Create awareness about various concept of philosophy of Charvaka.
3. Understand stress significance of ethics in day to day life through Buddhist philosophy.
4. Know methods/tools (Pramanas) for acquisition of knowledge.
5. Understand concept of prameya, seven padartha & Paramanuwada.
6. Implement Vedanta philosophy in day-to-day life for achieves Moksha.
BA III PHILBA III Philosophy 1. Fundamental understanding of subject matter of logic.
2. Playing an important role in decision making competencies with the help of logic in day-to-day life.
3. Understanding & solving the logical problems with the use of truth table method, Rule of inference, Rule of replacement, Rule of conditional proof. Rule of indirect proof.
4. Understanding inference, laws of thoughts, definition & description.
5. Comprehension learning how to ovoid logical fallacies in day-to-day life.
6. Creating logical temperament in the society.